CERCAR EN AQUEST BLOG

dijous, 15 de maig del 2014

BEQUES MENJADOR ESCOLAR_Circular Informativa

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR, CURS 2014/2015 (PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR, EMPLENAR I SIGNAR DEGUDAMENT PER TOTS ELS MEMBRES MAJORS DE 16 ANYS PERCEPTORS D’ALGUNA RETRIBUCIÓ:

_MODEL CCM1 Degudament emplenat i signat, i si s’al·lega algun dels criteris següents:

a) Fotocòpia Carnet de família nombrosa especial o general.
b) Fotocòpia del Carnet de família monoparental.
c) Fotocòpia del Certificat de disminució amb certificat CAD de fins el 33%
d) Fotocòpia del Certificat de disminució amb certificat CAD del 33% al 59%.
e) Fotocòpia del Certificat de disminució amb certificat CAD del 60% o superior.
f) Fotocòpia Persones disminuïdes al nucli familiar i/o grau de dependència.
g) Família d’Acollida.

_MODEL CCM3 Degudament emplenat i signat per tots els membres integrants de la unitat familiar.

_Fotocòpia dels DNI, NIE o PASSAPORT de tots els membres de la unitat familiar. 

_Volant de convivència.

S’HAURÀ DE PORTAR LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL I FOTOCÒPIES DE LA MATEIXA

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS :
DATES: DEL 19 A L30 DE MAIG DE 2014
HORARI : DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 13 HORES
LLOC : DEPENDÈNCIES DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES C/ JOAN XXIII, 2–8 NAU 2 (FÀBRICA DEL GAS)