CERCAR EN AQUEST BLOG

¿Qui som?

Associació de Famílies d'Alumnes (Definició genèrica)

Una associació de famílies d'alumnes (AFA) és una forma d'organització dels pares i les mares dels alumnes d'un centre educatiu. Pot tenir com a funcions entre altres, coordinar activitats extraescolars i d'entorn, el seguiment dels projectes de centre, supervisió del serveis complementaris, etc. Serveix també per donar veu als pares dins la comunitat educativa, segons les funcions encomanades pel projecte educatiu de centre (PEC). Els càrrecs de l'AMPA s'escullen per democràcia, segons un sistema de votacions o consens entre els voluntaris. A Espanya només un 16% dels pares col·labora d'una manera o una altra a les activitats de l'AMPA de l'escola on assisteixen els seus fills, dedicant el seu temps de forma altruista i sense afany de lucre per el be comú i tractar de col·laborar en millorar en la mida del possible l'ensenyament i les condicions en les quals el reben els nostres fills i filles.
Antigament, l'associació es coneixia amb les sigles APA (Associació de Pares d'alumnes) però es va canviar la nomenclatura per qüestions de sexisme i perquè les mares són majoria en aquestes entitats.


L'Afa al nostre centre (Que fa l'AFA?)

En la nostre escola l'AMPA a part de la Junta està organitzada per comissions de treball per temes específics per poder abordar els diferents temes amb garanties i repartir esforços. Les tasques que es realitzen per citar-ne algunes son:


  • Administració i gestió de les quotes que aporten els socis del AFA
  • Relacions de diàleg i col·laboració amb els mestres i equip directiu per tractar els temes que afecten o puguin afectar a tot el col·lectiu de famílies i alumnes del centre.
  • Recollir les opinions i queixes dels pares i mares sobre el funcionament del centre.
  • Participar en el consell escolar amb un representat.
  • Gestionar i supervisar el servei de menjador
  • Col·laborar activament en l'organització de les festes i celebracions de caire public que es celebren al centre.
  • Gestionar el programa de reutilització de llibres.
  • Gestionar, negociar i supervisar la oferta d'activitats extraescolars.
  • Administrar les xarxes socials i web del AFA per tal de que tota la informació d'interès arribi puntualment a tots els membres de la comunitat educativa.  
i moltes altres tasques que son realitzades per les diferents comissions.

Actualment hi ha 6 comissions de treball a l'AFA:


Comissió de comunicació:
S'encarrega de gestionar les xarxes socials, web i grup de whatssap de l'AFA per actualitzar puntualment la informació que hi apareix per mantenir informats a tots els membres de la comunitat educativa. Per això col·labora activament amb la reste de comissions i amb la direcció del centre.

Comissió de Llibres

Comissió d'angles:
Treballa per augmentar la presència del idioma anglès en la nostra escola, fomentant el increment i millora de la competència oral/escrita dels nens/es en aquesta llengua.Aquesta comissió organitza l'activitat extraescolar "Anglès al migdia" conjuntament amb l'empresa RED BUS.

Comissió d'extraescolars

Comissió de festes

Comissió de menjador