CERCAR EN AQUEST BLOG

dimarts, 8 de desembre del 2015

CONVOCATORIA ASSAMBLEA GENERALLa Junta Directiva de L’AMPA ESCOLA MONTSERRAT
convoca ASSEMBLEA GENERAL, que es celebrarà el proper DIVENDRES 11 DE DESEMBRE a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 en segona convocatòria, a la BIBLIOTECA/MENJADOR del centre.  

ORDRE DEL DIA:

0 - Presentació del Grup Motor de Renovació Pedagògica  IES Premià de Mar
1 - Renovació de càrrec de secretari/a de la Junta.


Cal renovar dit càrrec degut a la dimissió voluntària de la persona que l’ocupava actualment.
En el Capítol IV. La junta Directiva, dels estatuts consta a l’article 14. Punt 3, el següent: “Les vacants que es produeixin en al Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant”.
És  necessari  tenir  en  compte  el  següent:    

a) Per poder votar o presentar-se com candidat, s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes en el moment de l'assemblea.  
b) El termini oficial de presentació de candidatures és des de dimarts 1 de desembre al dimarts 8 de desembre.Poden presentar-­se candidatures completes per la Junta Directiva, o bé presentarse candidatura individual a un càrrec concret.  
Les persones candidates poden deixar la seva candidatura a la bústia de l’Ampa,
o bé enviarla al següent correu:despatxampa@hotmail.com  
Les candidatures presentades, i en el seu cas la informació sobre el programa que cada candidata o candidata vulguin que siguin exposats als socis i a les sòcies, es publicaran al blog i facebook de l’AMPA, per tal que els socis i les sòcies tinguin accés a aquesta informació amb antelació.    
c) En qualsevol cas, el mateix dia de l’assemblea extraordinària també podran presentarse candidats de forma presencial.Per tal de facilitar aquesta possibilitat, al començament de l’assemblea, un cop s’hagi donat lectura a les candidatures formalitzades pel sistema anterior, es preguntarà als assistents si hi ha cap altre candidat/a que vulgui presentar-­se.    
2 - ­Valoració Inici de Curs i activitats de Comissions
 
3 - Estat de comptes  
4 - Aprovació nous Estatuts
5 - ­Precs  i  Preguntes.  
________________________________________________________________

La Junta Directiva del AMPA ESCOLA MONTSERRAT
convoca ASAMBLEA GENERAL, que se celebrará el próximo VIERNES 11 DE DICIEMBRE a las 18:00 h en primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria, ubicación BIBLIOTECA/COMEDOR del centro.  

ORDEN  DEL  DÍA:

0 - Presentación del Grupo Motor de Renovación Pedagógica  IES Premia de Mar.
1 - Renovación del cargo de secretario/a de la Junta.

Es necesaria la renovación de dicho cargo motivada por la dimisión voluntaria de la persona que lo ocupaba actualmente.
 
En el capítulo IV. La junta directiva, de los estatutos consta en el artículo 14. Punto 3, lo siguiente: "Las vacantes que se produzcan en el Junta Directiva se han de cubrir en la primera reunión de la Asamblea General que tenga lugar. Mientras tanto, un miembro de la asociación puede ocupar provisionalmente el cargo vacante ".
Es necesario tener en cuenta lo siguiente:

a) Para poder votar o presentarse como candidato, hay que estar al corriente de
pago de las cuotas en el momento de la Asamblea.
b) El plazo oficial de presentación de candidaturas es desde el martes 1
de diciembre al martes 8 de diciembre. Pueden presentarse candidaturas completas para la Junta Directiva, o bien presentarse a candidatura individual en un cargo concreto.
Los candidatos pueden dejar su candidatura en el buzón del Ampa, o bien enviarla al siguiente correo:despatxampa@hotmail.com
Las candidaturas presentadas, y en su caso la información sobre el programa
que cada candidata o candidato quieran que sean expuestos a los socios/as, se publicarán en el blog y facebook del AMPA, para que los socios/as
tengan acceso a esta información con antelación.
c) En cualquier caso, el mismo día de la asamblea extraordinaria también
podrán presentarse a candidatos de forma presencial. Para facilitar esta
posibilidad, al comienzo de la asamblea, una vez se haya dado lectura a las
candidaturas formalizadas por el sistema anterior, se preguntará a los asistentes si ningún otro candidato/a que quiera presentarse.

2 - Valoración Inicio de Curso y actividades de Comisiones
3 - Estado de cuentas
4 - Aprobación nuevos Estatutos
5 - Ruegos y Preguntas.