CERCAR EN AQUEST BLOG

dilluns, 5 de novembre del 2018

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018 (2)


Què és el Consell Escolar de Centre?
És l'òrgan de govern del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, del personal d'administració i serveis, dels pares i mares, de l'associació de pares i mares i d'un representant de l'Ajuntament. Els representants dels pares i mares i del personal docent surten elegits per votació 

Corresponen al Consell Escolar les funcions següents:


 • Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El Consell Escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manisfestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El Consell Escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manisfestar el seu supor per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si s'escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Qui es pot presentar pel sector de pares?
Tots el pares, mares i tutors legals que estiguin en el cens d'aquest sector.

Com s'ha de fer?
Heu de passar pel despatx i omplir un full que us acrediti com a candidat i una foto mida carnet per poder fer difusió de les candidatures.