CERCAR EN AQUEST BLOG

divendres, 19 de maig del 2017

AJUTS DE MENJADOR_CURS 2017/2018 (DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR)


DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR, EMPLENAR I SIGNAR DEGUDAMENT PER TOTS ELS MEMBRES MAJORS DE 18 ANYS PERCEPTORS D’ALGUNA RETRIBUCIÓ:

 VOLANT DE CONVIVÈNCIA. Cal demanar-ho a l’OAC de l’Ajuntament
 Nº D’IDALU . Cal demanar-ho a les escoles
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
 • Model CMM1
 • Fotocòpia dels DNI o NIE de tots els membres de la unitat    familiar. 
 • Per acreditar la situació econòmica de l’any 2016, i en cas d’ingressos no contributius:
 • Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social
 • En cas d’atur: certificat actualitzat de la OTG i quantia
 • En cas de PIRMI : certificat acreditatiu i quantia
 • En cas de pensionistes: certificat acreditatiu de la pensió i quantia
 • En cas de Prestacions econòmiques d’urgència social: Resolució en cas que es disposi.
 • En cas de ser receptor d’ajud de lloguer de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.
    DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
 • En cas de família nombrosa: carnet acreditatiu vigent
 • En cas de família monoparental: carnet acreditatiu vigent
 • En cas d’infants en acolliment: resolució d’acolliment de la DGAIA
 • En cas de discapacitat de l’alumne o germans: certificat emès pel Departament de Benestar i Família
 • En cas de divorci/separació : la resolució

S’HAURÀ DE PORTAR LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL I FOTOCÒPIES DE LA MATEIXA
Presentació de sol·licituds del 22 al 31 de maig de 2017 de 9.00 a 13.00 hores a la Nau 2 del Gas.